Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Dušičkové" modlitby za naše zemřelé

dusicky-1.jpg

 

Modlitby za zemřelé 

čerpáno z malé publikace  MODLITEBNÍ  KNIHA,

vydané Karmelitánským nakladatelstvím

Kostelní Vydří 2001

img-20191102-wa0003.jpg

 

Za zemřelé

Věčné odpočinutí dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí!. Ať odpočívají v pokoji, Amen.

Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech věřících, uděl duším svých služebníků a služebnic odpuštění všech hříchů, ať pro naše modlitby dosáhnou prominutí, jak si vždy přáli - který žiješ a vládneš na věky věků. Amen

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.

Pane, komu ty otevřeš bránu nebeského domova, tomu ji nikdo nezavře. Uveď do svého světla zemřelé, kteří umírali s nadějí na vzkříšení. Amen.

Dobrotivý Pane Ježíši, dej zemřelým věčný pokoj.

Maria, Matko Boží, Matko milosrdenství, pro za nás za všechny, kdo zesnuli v Pánově pokoji.

Ježíši, pro bolesti, které jsi vytrpěl při svých smrtelných úzkostech v zahradě na Olivové hoře, při bičování, při korunování trním, cestou na Kalvárii, při ukřižování a umírání, smiluj se nad dušemi v očistci, zvláště nad těmi, na které nikdo nevzpomíná! Vysvoboď je z hořkých útrap, zavolej je k sobě a láskyplně je v nebi přiviň do náručí.

Otče náš 1x

Zdrávas, Maria 1x

Věčné odpočinutí 1x 

(Lev XIII.)

images.jpg 

Drahocenou krví Ježíšovou vysvoboď, nebeský Otče, naše drahé zemřelé a dej, ať je tvoji svatí andělé přivedou do domova tvé věčné lásky. Matko Boží, utěšitelko ubohých duší, a všichni andělé a svatí, orodujte za ně!

Když já to nemohu učinit, odplatˇ jim ty, Pane, vše dobré, co pro mě vykonali. Prosím o odpuštění a milosrdenství pro ně ve jménu Ježíšově!

V tobě, Pane Ježíši Kriste, je nám nesmrtelnost nejen přislíbena, v tobě jako vtěleném Božím Synu a našem bratru je nám darována. Tvé slovo nám dává nesmírnou naději : "Kdo ve mne věří, i kdyby umřel, bude žít" (Jan 11,25). A tak naši zemřelí nejsou mrtvi, jsou živi v Bohu a v tobě, Pane Ježíši Kriste. Jistěže se jim posledního završení dostane až v budoucím vzkříšení, avšak když zemřeli, nepropadli se do nicoty, nýbrž žijí, protože Bůh je udržuje naživu.

Proto můžeme na své zemřelé myslet nejen ve smyslu pouhé vzpomínky, nýbrž ve smyslu blízkosti a blízko jsme jim svou modlitbou. A tak tě prosím: Nejsou-li ještě způsobilí k blaženému patření na Boha. Pane Ježíši Kriste, slituj se nad nimi, buď jim svítilnou, útěchou a občerstvením, dokud nebudou v tvém světle žít napořád. Ty se nad nimi chceš slitovat, vždyť tys jejich Spasitelem, a Písmo svaté o tobě říká, že žiješ navěky, aby ses přimlouval za ty, kdo se blíží k Bohu (srov. Židům 7,25).

(Podle Willibalda Kammermeiera)

hrbitov_podzim-f590_290.jpg 

 

Modlitba za zemřelé kněze

Bože, tys povolal kněze do své služby a učinils z nich pastýře našich duší. Pokorně ti doporučuji všechny zemřelé kněze, kteří mě za svého života přiváděli k tobě. Vyslyš mou modlitbu a dej jim v nebi blaženost s tvými apoštoly. Amen.

dusicky_01.jpg

 

K Panně Marii, přímluvkyni za duše v očistci

Svatá Maria, naše veliká přímluvkyně, tvoje mateřská láska zahrnuje stejnou měrou všechny duše vykoupené krví tvého Syna, Pána Ježíše. Když myslíme na své zemřelé, srdce se nám naplňuje smutkem. Avšak máme neomezenou důvěru v tvou přímluvu. A proto, vznešená královno, přicházíme k tobě. Smrt zpřetrhala pozemské svazky, ale nesetřela lásku spojující nás s těmi, kdo žili ve stejné víře jako my. Maria, v očistci čeká bezpočtu duší s palčivou netrpělivostí, abychom jim pomohli svou modlitbou a záslužnými skutky. V Kristově lásce pozvedáme jejich jménem oči  i srdce s prosbou k tobě, láskyplná Matko všech věřících. Dopřej zdaru naší modlitbě! Svou mateřskou přímluvou jí propůjč sílu, aby se dotkla srdce Ježíše, našeho Spasitele! Tvá nedosažitelná vznešená svatost kéž zastoupí naši ubohost, tvá láska naši bezcitnost, tvá moc naši slabost!

Královno nebes, dej, ať se brzy splní žhavá touha umírajících,aby se jim dostalo blaženého patření na Boha. Dobrá matko, obzvláště tě prosíme za duše svých příbuzných, kněží, všech, kdo šířili úctu k tobě, činili druhým dobře a měli s nimi soucit, a konečně i za duše, na které nikdo nevzpomíná.

Dej, ať se všichni jednou setkáme v nebi a v tvé blaživé přítomnosti ať se společně se svatými smíme v nebi radovat z Boží blízkosti. Pak ti budeme, naše dobrá matko a neunavná těšitelko, na věky děkovat za všechny milosti, které jsi nám vyprosila. Amen.

Zdrávas Maria 3x

Odpočinutí věčné dej jim, Pane 1x

(Pius XI)

3592762-ostrava-hrbitov-hrob-zemreli-kucej_denik-380.jpg

 

Litanie za duše v očistci

Pane, smiluj se nad ubohými dušemi, které trpí v očistci, a pomoz:

Mým drahým rodičům:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Mým sourozencůma příbuzným :  Můj Ježíši, milosrdenství!

Mým přátelům a nadřízeným:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Mým vychovatelům, učitelům a duchovním vůdcům:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem kněžím katolické církve:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem řeholníkům a řeholnicím:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem mým dobrodincům:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, na které s láskou v modlitbě vzpomínám:  Můj Ježíši,milosrdenství!

Všem, kterým jsem kdy ublížil:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kdo mně ublížili:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem duším, které tě milovaly: Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří jsou nejblíže nebi:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří nejvroucněji po tobě touží:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří nejvíce trpí:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří jsou nejdále vysvobození:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří jsou nejopuštěnější:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří se často modlili za zemřelé:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří pečovali o stavbu, údržbu a výzdobu kostelů: Můj Ježíši,milosrdenství!

Obhájcům svaté víry:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří hřešili ze zvyku a jen divem Boží milosti byli zachráněni:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří zanedbávali přijímání svatých svátostí:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Lehkomyslným, kteří svůj čas promarnili:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Vlažným v modlitbě:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kteří nedbali na konání dobrých skutků:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kdo nepřipraveni na smrt náhle zemřeli: Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem obětem násilí, bojů a válek: Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem zemřelým v žalářích a koncentračních táborech:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kdo zahynuli při katastrofách dopravních prostředků:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kteří zahynuli při živelních katastrofách:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Těm, kdo před smrtí nepřijali svátosti:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Všem, kteří dnes nebo zítra zemřou:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Mé vlastní duši, až bude jednou stát před tvým soudem:  Můj Ježíši, milosrdenství!

Odpočinutí věčné dej všem věrným zemřelým, Pane, 

a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. 

Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

(Modlitba sv. Pia X.)

 

stazeny-soubor.jpg