Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hromnice /Uvedení Páně do chrámu/

Obrazek

 

 

Hromnice 

/ Uvedení Páně do chrámu /

Z promluvy svatého Sofronia, biskupa jeruzalémského.

 

Obrazek


 

 

 

 

 

 

Pospěšme vstříc Kristu my všichni, kteří s takovou zbožností slavíme a uctíváme jeho tajemství, pojďme všichni s ochotným srdcem. Nikdo ať při tomto setkání nechybí, ať není nikoho, kdo by nenesl světlo. Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme ukázat na Boží světlo, jež přichází, od něhož pochází světlo všeho, co svítí, neboť on zahání temnoty nejtemnější a hojností věčného světla všechno osvěcuje. Chceme také dát co nejjasněji najevo, jak má zářit naše duše, chceme-li mu jít v ústrety.

  Jako nesla Boží matka a nejčistší Panna v náručí pravé světlo a přišla na pomoc těm, kdo byli pohříženi v temnotách, tak i my, jsouce osvíceni jeho světlem a držíce v rukou viditelné světlo svíce, spěšně vyjděme naproti tomu, který je světlo pravé.

  Vždyť opravdu světlo přišlo na svět a svět zahalený tmou osvítilo, navštívil nás ten, který vychází z výsosti a osvítil ty, kdo seděli v temnotách. To je dnešní tajemství, proto jsme vyšli se svícemi v rukou, proto přicházíme se světlem, abychom tak naznačili, že nám zazářilo světlo a my se otevřeli jasu, který na nás od něho přechází. Pospěšme proto společně a vyjděme Bohu vstříc. Přišlo pravé světlo, osvěcující každého člověka přicházejícího na tento svět. Nuže bratři, všichni ať jsme osvíceni, ať jsme plni jasu.

  Nikdo z nás ať nezůstane neposvěcený tímto světlem, nikdo ať nesetrvá v noční temnotě, nýbrž vyjděme plni jasu. Byli jsme osvíceni, vyjděme naproti a se starcem Simonem uvítejme ono světlo, jasné a věčné. Se Simonem se z duše radujme a Původci a Otci světla společně zazpívejme chvalozpěv díků, neboť on nám poslal pravé světlo, zaplašil temnotu a všem nám dal zazářit svým světlem.

  Skrze něho jsme také my uviděli Boží spásu, kterou připravil před očima všech národů a kterou nám zjevil ke slávě nového Izraele. Jako byl pohledem na Krista zbaven pout pozemského života i my jsme byli osvobozeni od onoho starého temného hříchu.

  Také my jsme ve víře objali Krista, když k nám přišel z Betléma a z pohanů jsme se stali Božím lidem, neboť Kristus je naše spasení od Boha Otce. Spatřili jsme Boha, když se stal člověkem. Protože jsme viděli, že Bůh přišel na svět a v duchu ho vzali do náruče, nazýváme se novým Izraelem. Proto každoročně slavíme tento Boží příchod a nikdy na něj nezapomeneme