Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popeleční středa

Obrazek

 

 

 

 

Z listu svatého Klementa I., papeže, Korinťanům

Obrazek

 

 

Pohleďme na Kristovu krev a uvědomme si, jak je drahá jeho Otci, neboť byla  vylita pro naši spásu a přinesla milost pokání celému světu. Projděme všechna lidská pokolení a poznáme, že pokolení za pokolením dával Hospodin možnost pokání těm, kteří se chtěli k němu obrátit. Noe se stal hlasatelem pokání a ti, kdo ho uposlechli, byli zachráněni. Jonáš ohlásil zkázu obyvatelům Ninive, ti se káli ze svých hříchů a svými modlitbami Boha usmířili. A tak přestože nepatřili k Božímu lidu, dostalo se jim spásy.

  O pokání mluvili skrze Ducha svatého služebníci Boží milosti a sám Pán veškerenstva pravil o pokání dokonce s přísahou: Jako že jsem živ , praví Hospodin, nemám zalíbení v hříšníkově smrti, ale aby změnil své chování. Odvraťte se dome izraelský od své nepravosti.  Budou-li vaše hříchy sahat od země až do nebe a budou-li červenější než purpur a černější než smuteční šat a vy se ke mně z celého srdce obrátíte a řeknete: Otče, vyslyším vás jako svůj lid. Protože tedy chce, aby všichni jeho milovaní měli účast na pokání, pevně tak ustanovil svou všemohoucí vůlí.

  Proto se podrobme jeho velebné a slavné vůli a padněme na kolena v prosbách o jeho slitování a odevzdejme se jeho milosrdenství  a upusťme od marného usilování a řevnivosti a závisti vedoucí k smrti.

  Nuže, pokořme se a odložme všechnu domýšlivost, nadutost, pošetilost  i hněvivost a čiňme, co je psáno, neboť Duch svatý praví- ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se silný nechlubí svou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu, ať ho hledá a jedná podle práva a spravedlnosti. Buďme pamětliví slov Pána Ježíše, která pronesl, když učil dobrotě a trpělivosti.

  Neboť zajisté řekl: Buďte milosrdní, abyste došli milosrdenství, odpouštějte, aby bylo odpuštěno vám . Jak činíte, tak bude činěno vám, jak dáváte, tak bude dáno vám, jak soudíte, tak budete souzeni, jak jste laskaví, takové laskavosti dojdete, jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám.

  Tímto přikázáním a těmito pokyny se v pokoře posilněme, abychom žili poslušní jeho svatých slov. Neboť jaké slovo praví: Shlédnu na pokorného, tichého, plného úcty před mými slovy.

  Poněvadž se nám tedy dostalo podílu na tolika velikých a slavných činech, směřujme usilovně k pokoji, jež nám byl dán od počátku za cíl, neztrácejme z očí Otce a Stvořitele celého světa a držme se jeho velkolepých a nade vše bohatých darů pokoje a jeho dobrodiní.    

 

Obrazek